Правилник на курсистите в “ИТАЛИКА”

Правилник и общи условия за обучение на курсистите, записани в  център “ИТАЛИКА”

     1. Курсистът се счита за записан в езиков курс при внасяне на регламентираната учебна такса. Школата предоставя възможности за разсрочено плащане:

 първата вноска е минимум 50% от пълната стойност на курса и платен учебен комплект;

 Остатъкът от дължимата сума се изплаща до трето занятие. Таксите се внасят независимо от отсъствията и/или прекъсванията по време  на курса от страна на курсистите. Курсисти, неспазили това условие не се допускат в часовете.

2. Курсистът може да заяви отказ от участие в даден курс не по-късно от 3 дни преди обявеното начало, при което внесената до момента сума се връща с удържана  неустойка 20% от цялата стойност на курса.

Таксата може да бъде върната на курсиста по негово желание преди започване на  учебните занимания или поради недостатъчен брой записани.

Таксата не подлежи на връщане след започване на заниманията.

При несвоевременен отказ или вече започнал курс, внесената до момента такса не се възстановява. В този случай кандидатът може да бъде презаписан еднократно за друг курс след внасяне на остатъка от дължимата сума и съгласно т.3

3. Преместване на курсист по желание в друга група, различна от тази, в която се е записал първоначално, не се разрешава, освен в случаите когато извънредно възникнали обстоятелства го налагат. Тогава курсистът заплаща еднократно “Допълнителна такса за преместване” на стойност 25 лв.
4. В случай, че курсистът се включи след започването на курса, заплаща пълната стойност на курса. Ако закъснението е до трето занятие (включително), курсистът има право на безплатно въвеждане в рамките на 5 уч.часа.

5. Срещу платена такса на място в офиса се издава квитанция (касов бон) или фактура.
6. Такси и други плащания  не могат да бъдат  валидни за други ученици или периоди.

7. Всеки курсист може да се възползва от отстъпките, като общият им обем не надхвърля 10%, освен ако няма специална отстъпка, обявена предварително.
 8. При отсъствия курсистите могат да наваксат изпуснатия материал с преподавател срещу допълнително заплащане 10лв./уч.ч.

9. Курсистите, желаещи да продължат следващо ниво, попълват групова заявка по време на предишното ниво и са с предимство до обявения срок.

10. Всички цени за групово обучение важат за групи над 4 човека. При по-малки групи учебния хорариум се редуцира, както следва:

                              1 човек – 30 уч.ч.                 2-ма човека – 50 уч.ч  

                              3 човека – 60 уч.ч,               4-12 човека – 70 уч.ч;